Εισφορές ΙΚΑ: Νέα διαδικασία υποβολής ΑΠΔ και ελέγχου καταβολής εισφορών ΙΚΑ.

Εισφορές ΙΚΑ. Νέες διαδικασίες υποβολής και ελέγχου.

Με την ενεργοποίηση παλαιότερων προβλέψεων του νόμου, αναδρομικά από την 01/01/2013, επέρχονται σημαντικές  αλλαγές που αφορούν τόσο στη συχνότητα υποβολής, όσο και στις διαδικασίες ελέγχου των αρχείων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και της καταβολής εισφορών του ΙΚΑ.

Οι κυριότερες αλλαγές:

• Καθιερώνεται η Μηνιαία υποβολή ΑΠΔ, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του επόμενου, από την παροχή της απασχόλησης, μήνα.

• Διενεργείται άμεσα αναλυτικός έλεγχος της ορθότητας και της πληρότητας των εγγραφών κατά τη διαδικασία υποβολής.

• Καθίσταται αδύνατη η υποβολή του αρχείου ΑΠΔ σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων (αριθμός μητρώου ΙΚΑ, προσωπικά στοιχεία, αναπόγραφοι εργαζόμενοι κ.α.), με συνέπεια τον καταλογισμό προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή αρχείου ΑΠΔ, της τάξεως του 3% επί των συνολικών εισφορών της επιχείρησης.

• Συγκρίνονται οι δηλωθείσες με τις καταβληθείσες εισφορές του μήνα και στην περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των εισφορών του ΙΚΑ, εκδίδεται άμεσα Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη.

• Αναστέλλεται η ενημέρωση της ασφαλιστικής μερίδας όλων των υπαλλήλων της επιχείρησης, όταν ο εργοδότης δεν καταβάλλει τις συνολικές εισφορές ΙΚΑ του μήνα.

Ας σημειωθεί, ότι προϋπόθεση για την υποβολή ΑΠΔ, αποτελεί η εκκαθάριση τυχόν εκκρεμοτήτων προηγούμενων μηνών.

Μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εξοφλήσει ή προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους, θα έχουν τη δυνατότητα εκ νέου υποβολής ΑΠΔ χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

 Κατεβάστε το Ν. 4075/2012 και ενημερωθείτε αναλυτικά (σελ. 4).