Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι – Αλλαγές στην Ασφαλιστική Κάλυψη

Σε συνέχεια των προβλέψεων του Νόμου και με βάση την υπ’ αριθμ. Τ01/652/46 – 15/10/2012 εγκύκλιο της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με την οποία δίνονται οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση και την απεικόνιση στην ΑΠΔ των εισφορών εργαζόμενων συνταξιούχων, από την μισθοδοσία Οκτωβρίου 2012 και εξής έχουμε αναπροσαρμόσει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Αναφέρουμε επιγραμματικά όσα ορίζει η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3996/2011, από την 01/08/2011 και εξής
καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την εξαίρεση των εργαζόμενων συνταξιούχων του Δημοσίου και των κάθε φύσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης από την επικουρική ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Από την παραπάνω ημερομηνία και εξής, οι συνταξιούχοι που παρέχουν εργασία
υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

2. Οι διαφορές εισφορών που προκύπτουν για το χρονικό διάστημα 01/08/2011-30/09/2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον καταβληθούν έως την 30/09/2013.

3. Για το χρονικό διάστημα από 01/08/2011 – 30/04/2012 θα χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση στην ΑΠΔ νέοι κωδικοί πακέτων κάλυψης μεταβατικής ισχύος. Από την 01/05/2012 και εξής θα δηλώνεται το πακέτο κάλυψης που προκύπτει από τον συνδυασμό ΚΑΔ εργοδότη και ειδικότητας ΙΚΑ εργαζομένου, χωρίς την συμπλήρωση ειδικής περίπτωσης ασφάλισης.

4. Το ΙΚΑ ορίζει ότι οι αλλαγές στην απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στην ΑΠΔ θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

α. Για τις εγγραφές που έχουν οριστικοποιηθεί, το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ θα εκδίδει Πράξη Επιβολής Εισφορών χωρίς πρόστιμο στον εργοδότη και θα ενημερώνει την ασφαλιστική ιστορία του εργαζομένου, μετά την εξόφληση των εισφορών (εμπρόθεσμη έως 30/09/2013).

β. Οι μη οριστικοποιημένες ΑΠΔ που βρίσκονται σε κατάσταση λαθών θα αποκαθίστανται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ. Και σε αυτή την περίπτωση, η καταβολή της διαφοράς εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 30/09/2013.

Οι εργοδότες που απασχολούν συνταξιούχους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ελεγκτή τους στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ