Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων προς ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ, μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου και της διασύνδεσής του με τα αντίστοιχα συστήματα των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα έντυπα που, πλέον, θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή είναι :

• Ε3. Αναγγελία πρόσληψης
• Ε4. Πίνακας προσωπικού
• Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
• Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
• Ε7. Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
• Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
• Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων απαιτείται το όνομα και ο κωδικός χρήστη που οι εργοδότες χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την ολοκλήρωση της υποβολής στο σύστημα, εκδίδεται αντίγραφο του εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία, ως αποδεικτικό υποβολής.

Οι προθεσμίες υποβολής των εντύπων στις υπηρεσίες παραμένουν ίδιες, πλην της αναγγελίας πρόσληψης που υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Για τις περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης, το έντυπο Ε6 που υποβάλλεται ηλεκτρονικά -με σάρωση- πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον εργαζόμενο. Εάν δεν υπάρχει υπογραφή του εργαζόμενου στο έντυπο καταγγελίας, επισυνάπτεται -με σάρωση- η έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή. Για την οικειοθελή αποχώρηση, έντυπο Ε5 , η υπογραφή του εργαζόμενου είναι προαιρετική.

Ως ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της νέας διαδικασίας υποβολής ορίζεται η 1Η Μαρτίου 2013, ενώ παράλληλα δίδεται η δυνατότητα μεταβατικής περιόδου από 15.10.2012 έως και 28.02.2013 κατά την οποία η συμμετοχή των εργοδοτών είναι προαιρετική.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης.