Παρακράτηση Φόρου και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012

Κοινοποιήθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δίδονται διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού και παρακράτησης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα του 2012.

Όπως είχαμε αναλύσει στην από 01.11.2011 επιστολή μας, μειώνεται το αφορολόγητο ετήσιο ποσό εισοδημάτων, μέχρι του οποίου δεν υφίσταται φορολογική υποχρέωση των μισθωτών, στις 5.000 ευρώ, και η νέα κλίμακα παρακράτησης διαμορφώνεται ως εξής :.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ % ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ (ΕΥΡΩ)
5.000 0 0 5.000 0
7.000 10 700 12.000 700
4.000 18 720 16.000 1.420
10.000 25 2.500 26.000 3.920
14.000 35 4.900 40.000 8.820
20.000 38 7.600 60.000 16.420
40.000 40 16.000 100.000 32.420
Άνω 100.000 45

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν και κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

Για τους νέους ηλικίας έως και 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχους ανεξαρτήτου ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις 9.000 ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα (πραγματικό ή βάσει αντικειμενικών δαπανών), δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Για τα παραπάνω πρόσωπα, όταν το συνολικό εισόδημα είναι από 9.000 ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει περιορίζεται ώστε το καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται των 9.000 ευρώ.

Επιπλέον, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά για τον φορολογούμενο και για κάθε ένα από τα πρόσωπα που τον βαρύνουν εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Όσον αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2012, ορίζεται ότι η διαδικασία παρακράτησης θα διενεργείται από τους εργοδότες, μέσω της μηνιαίας μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου, θα προσδιορίζεται το μηνιαίο καθαρό φορολογητέο εισόδημα του υπαλλήλου, το οποίο στη συνέχεια θα ανάγεται σε ετήσια βάση, προκειμένου να προσδιορισθεί ο συντελεστής παρακράτησης της εισφοράς, σύμφωνα με την κάτωθι κλίμακα.

 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.
 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.
 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.
 • Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.

Η αναλογούσα ετήσια εισφορά, θα επιμερίζεται στη μηνιαία εκκαθάριση της μισθοδοσίας.

Σημειώνεται επίσης :

 • Η παρακράτηση της εισφοράς θα διενεργείται και σε έκτακτα εφάπαξ ποσά, πριμ παραγωγικότητας , υπερωρίες, επιδόματα αδείας ,δώρα εορτών κλπ .
 • Δεν διενεργείται παρακράτηση για ποσά που αφορούν αποζημιώσεις καταγγελίας σύμβασης.
 • Η περιγραφόμενη ανωτέρω διαδικασία , δεν αφορά τα εισοδήματα του 2011, για τα οποία η εισφορά αλληλεγγύης θα εισπραχθεί όπως και για το 2010 (δηλ. μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2011).
 • Η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς στα εισοδήματα του 2012 θα γίνεται επί του ποσού του μισθού μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς να συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση της εισφοράς ο μηνιαίος ΦΜΥ.
 • Δεν υπόκεινται στην εισφορά τα επιπλέον τεκμαρτά εισοδήματα που αποκτώνται από τα στελέχη των εταιριών και αφορούν παροχή κατοικίας και εταιρικού αυτοκινήτου.
 • Το συνολικό ποσό της εισφοράς θα απεικονισθεί στη βεβαίωση αποδοχών του 2012.
 • Η υπολογισθείσα ειδική εισφορά, αφορά τα ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι αποκτούν επιπλέον εισόδημα από άλλες πηγές, η συνολική ειδική εισφορά θα υπολογιστεί βάση της φορολογικής δήλωσης του 2012 και το (συνολικό) ποσό που θα προκύψει θα συμψηφιστεί με την ειδική εισφορά που θα έχει ήδη παρακρατηθεί, προκειμένου να καταβληθεί τυχόν διαφορά.
 • Τα ανωτέρω ισχύουν για τα εισοδήματα του 2012 – 2013 – 2014.

Σημειώνεται ότι δεν έχει διευκρινισθεί, ακόμη, ο τρόπος απεικόνισης και καταβολής των ποσών της έκτακτης εισφοράς, στις λογιστικές εγγραφές και τις φορολογικές υποβολές των εργοδοτών.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο.